نمایشگاه تخصصی و فروش زنجیره‌ی صنایع همگن پوشاک فن پوش با محوریت دانشگاه امیرکبیر