مطالعه قوانین و ثبت نام در نمایشگاه

  • تذکر: با توجه به انتخاب همزمان غرفه ها برای ثبت نام، پر کردن و ارسال فرم ثبت نام به منزله تایید نهایی و رزور جایگاه قطعی برای شرکت‌کنندگان نمی‌باشد. پس از تکمیل فرم ثبت نام به صورت کامل و پرداخت مبلغ نهایی، ظرف نهایتا 48 ساعت از طرف ستاد به منظور جانمایی قطعی با شرکت کننده تماس گرفته خواهد شد.